Otwarcie przewodu doktorskiego a pisanie prac doktorskich

Każda osoba, która planuje otwarcie przewodu doktorskiego powinna sprawdzić, jakie wymagania co do pisania prac doktorskich ma dana uczelnia. Każdy uniwersytet może mieć swoje własne wytyczne, jeśli nie kolidują one z ustawą, która od 18 marca 2011 zmieniła zasady, na jakich można otrzymać tytuł doktora. W chwili obecnej można jeszcze pisać prace doktorskie wedle starego brzmienia ustawy, natomiast po 2 latach od jej wejścia w życie będzie to już niemożliwe.

Według starego brzmienia ustawy pisanie prac doktorskich mogli rozpoczynać wszyscy absolwenci studiów magisterskich. Od 2013 roku, aby otworzyć przewód doktorski, muszą posiadać na swoim koncie wartościowe publikacje. W niektórych przypadkach kandydaci na doktora mogą posiadać jedynie tytuł licencjata lub inżyniera. Zmiany dotyczą także funkcji promotora, którego może wspierać promotor pomocniczy, posiadający stopień doktora.

Recenzentami prac doktorskich nie mogą zostać osoby zatrudnione w instytucji, która przeprowadza przewód doktorski, a także dającej pracę doktorantowi. Student ma prawo zarówno pisać pracę, jak i przystąpić do egzaminu w języku obcym. Same prace doktorskie mogą być pisane w formie maszynopisów książek, cykli artykułów dotyczących danego tematu czy innych publikacji naukowych.

Obrona prac doktorskich odbywa się publicznie i w jej wyniku przewód doktorski zostaje zamknięty, niezależnie od wyniku, jaki osiągnął doktorant. O jego zamknięciu decyduje Rada Wydziału jednostki przeprowadzającej przewód. Przewód doktorski może zostać zamknięty na wniosek promotora lub kandydata także przed obroną, na skutek nie przystąpienia na do egzaminu czy rezygnacji z kontynuacji nauki.

Published by