Egzaminy doktorskie - zakres egzaminów, ważne informacje.

Egzaminy doktorskie to bardzo istotny element pracy każdej uczelni. To one decydują o tym, czy doktorant będzie mógł dołączyć do zaszczytnego grona doktorów, warto więc przygotować się do nich szczególnie starannie. Bardzo ważną częścią przygotowań jest przyswojenie sobie zasad przeprowadzania egzaminów.

Zgodnie z ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,skład komisji egzaminacyjnej proponuje dziekan. Zwykle oprócz profesorów znajdują się w niej również specjaliści z innych dziedzin, na przykład nauczyciele językowi. Skład komisji musi zostać zatwierdzony w głosowaniu jawnym przez radę uczelni.

Dziekan musi zaproponować także zakres egzaminów. Egzaminy obejmują zazwyczaj trzy działy : pytania związane z tematami, które poruszają prace doktorskie, ogólne pytania z zakresu całych studiów oraz pytania sprawdzające znajomość języka. Rada uczelnia wyraża zgodę lub sprzeciw wobec proponowanego zakresu egzaminów w głosowaniu jawnym.

Powołana komisja egzaminacyjna wyznacza termin egzaminu i przeprowadza go. Każde pytanie, które zada oceniane jest w skali niedostateczny - dostateczny-dobry-bardzo dobry. Składowe oceny z każdego pytania rzutują na ostateczną ocenę egzaminu. Wynik może być zadowalający lub niezadowalający.

Egzaminy kończą studia trzeciego stopnia. Po nich następuje obrona pracy doktorskiej. Jeśli kandydat odpowie na pytania zadawane przez profesorów i publiczność, uzyska tytuł doktora i będzie mógł sygnować nim własne publikacje naukowe.

Published by