Otwarcie przewodu doktoranckiego - zasady otwierania przewodu i uczelnie prowadzące.

Proces nadawania tytułu doktorskiego doktorantom przebiega według ściśle określonych zasad. Już przy otwarciu przewodu doktorskiego należy dopełnić pewnych niezbędnych formalności, które uprawnią kandydata do uczestniczenia w dalszych etapach postępowania. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy dana uczelnia jest uprawniona do nadawania tytułu doktora. Informacje o tym znajdziemy na przykład w internecie.

Otwarcie przewodu doktoranckiego następuje na pisemny wniosek kandydata złożony na ręce dziekana. Osoba, która go składa musi ukończyć studia magisterskie i posiadać zgodę promotora na opiekę i nadzór nad jego pracą. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie tytułu magistra oraz wstępną koncepcję, na której będzie oparte pisanie pracy doktorskiej . Jeśli kandydat posiada w swoim dorobku publikacje naukowe, również powinien je zaprezentować.

Po zapoznaniu się z wnioskiem, dziekan zwołuje pierwsze seminarium doktoranckie. Kandydat prezentuje na nim swój dotychczasowy dorobek naukowy i przedstawia główne tezy doktoratu. Musi także określić zakres merytoryczny pracy oraz przedstawić komisji nazwisko promotora. Warto zdawać sobie sprawę, że promotor nadzorujący prace doktorskie musi posiadać tytuł doktora lub doktora habilitowanego w danej dziedzinie.

Po zakończeniu seminarium, rada wydziału powinna przedyskutować projekt uchwały o wszczęciu przewodu doktoranckiego opracowany przez dziekana. Następnie odbywa się tajne głosowanie, na którym rada akceptuje lub odrzuca wniosek o wszczęcie przewodu.Otwarcie przewodu następuje po zatwierdzeniu uchwały dziekana. Od tego momentu kandydat może mianować się doktorantem i rozpocząć opracowywanie swojej pracy doktorskiej.

Published by